CAT | CAST | ENG

Condicions Generals d'Ús

Condicions Generals d'Ús – «Àgora Acadèmia»

1. Titularitat i definició del servei «Àgora»

El titular de la web www.agoracademia.cat és la «Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears», amb domicili social al carrer Major de Can Caralleu, 1- 7 08017 Barcelona, C.I.F. G-61.421.418, inscrita amb el Núm. 1.038 del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya (en endavant, «L'Acadèmia»).

Pot contactar amb l’Acadèmia mitjançant l'adreça de correu electrònic agora@academia.cat

«Àgora Acadèmia» consisteix en un espai virtual a disposició dels socis de l'Acadèmia on poden discutir, intercanviar idees, coneixements i opinions en fòrums i xats; a més hi trobaran la biblioteca digital, hi poden fer consultes a experts, parlar de casos clínics, és, doncs, tot un món de participació multidisciplinària al seu abast.

Aquest document inclou les Condicions Generals d'Ús del lloc web www.agoracademia.cat i del servei «Àgora Acadèmia» (en endavant, «Àgora») que l’Acadèmia ofereix a través del web esmentat. L'ús i l'accés al servei es troba subjecte al compliment de les Condicions Generals d'Ús.

Li recomanem que llegeixi amb atenció aquestes Condicions Generals d'Ús abans de mostrar-hi el seu consentiment, atès que és indispensable acceptar-les per tal d'accedir a Àgora i utilitzar-ne els continguts i els serveis. Donarà el consentiment clicant a la casella «Accepto els termes i condicions d'Àgora».

2. Accés al servei Àgora

L'accés a Àgora és voluntari i gratuït per als socis de l'Acadèmia al corrent de pagament de la seva quota i que hagin completat el formulari de registre i hagin acceptat les presents Condicions Generals d'Ús.

L'accés al servei Àgora és personal i individual. A cada soci de l'Acadèmia que s'hagi donat d'alta del servei (en endavant, l'«Usuari» o els «Usuaris», indistintament) se li assignarà un nom d'usuari i una contrasenya personals i intransferibles; la contrasenya s'haurà de mantenir en secret.

Si un Usuari desitja donar-se de baixa del servei Àgora, ho podrà fer comunicant-ho mitjançant correu electrònic a l'adreça agora@academia.cat, tot indicant el nom, el telèfon de contacte i la seva adreça de correu electrònic.

3. Tractament de les dades de caràcter personal

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'Acadèmia li informa que en omplir els formularis de registre per accedir a Àgora, les seves dades personals quedaran incorporades i es tractaran en els fitxers el titular dels quals és l'Acadèmia a fi de gestionar la seva condició d'Usuari d'Àgora i per tal que pugui prestar i oferir així els serveis propis d'Àgora; a més li podrà enviar missatges de correu relacionats amb els serveis de l'Acadèmia.

L'Usuari podrà exercir en tot moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a l'Acadèmia, responsable del fitxer que les tracta, a l'adreça academia@academia.cat; o bé mitjançat correu ordinari dirigit a L’Acadèmia, Carrer Major de Can Caralleu 1-7 de Barcelona, sempre acompanyat d'una fotocòpia del seu DNI.

L’Acadèmia garanteix que tractarà confidencialment les seves dades de caràcter personal així com que el servidor en què s'emmagatzemaran i es tractaran compta amb mesures de seguretat d'acord amb l'estat de la tècnica, tal i com estableix la LOPD i el seu Reglament de Desenvolupament.

Una cop donat d'alta a Àgora, l'Usuari podrà ampliar les dades del seu perfil, podrà escollir quines dades facilita i se li indicarà si la resta d'usuaris les poden veure.

L’Acadèmia també podrà registrar les adreces IP dels Usuaris per diagnosticar qualsevol problema amb el servidor de l'Acadèmia, administrar la web www.agoracademia.cat i analitzar les tendències dels Usuaris.

4. Ús dels continguts i serveis

Els Usuaris han de fer un ús adequat dels serveis i els continguts que s'ofereixen a www.agoracademia.cat, inclosos aquells que els propis Usuaris puguin crear i allotjar a Àgora, evitant qualsevol ús il·lícit i/o lesiu de drets legítims de tercers.

D'acord amb el que s'esmenta més amunt, es prohibeix incloure o allotjar a Àgora continguts o comentaris que afectin els drets a l'honor, la intimitat personal o familiar de les persones. Així doncs, els Usuaris han d'observar una actitud i un llenguatge respectuosos en les seves comunicacions i comentaris, sense emprar desqualificatius o termes pejoratius. De la mateixa manera, es prohibeix incloure o allotjar a Àgora continguts o comentaris que infringeixin drets de propietat industrial o intel·lectual i, en general, qualsevol contingut o comentari que sigui il·legal de conformitat amb la legislació espanyola, europea i/o la legislació internacional aplicable a Espanya.

Així mateix, es prohibeix:

a. L'ús d'Àgora per a fins comercials o publicitaris, exceptuant els casos en què es compti amb l'autorització expressa de l'Acadèmia.

b. Recollir les dades i la informació allotjades a Àgora o posar-la a disposició de tercers, incomplint, així, la llei vigent en matèria de protecció de dades personals i/o la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, en particular pel que fa a l'enviament massiu de correu electrònic no sol·licitat (spam).

D'acord amb el que s'indica als paràgrafs anteriors, L’Acadèmia es reserva el dret a censurar aquelles activitats dels Usuaris que suposin un ús prohibit d'Àgora tan aviat com en tingui coneixement. Aquest dret inclou el de retirar les dades o impedir-ne l'accés en els termes previstos per l'Article 16 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. Així mateix, es reserva el dret a fer saber a les autoritats competents els comentaris o continguts dels Usuaris que constitueixin infraccions penals.

Els Usuaris d'Àgora poden informar a l'Acadèmia mitjançat l'adreça de correu electrònic agora@academia.cat d'activitats, continguts o comentaris publicats a Àgora que es considerin usos prohibits.

5. Responsabilitat de l'Usuari

L'Usuari serà responsable de la veracitat i actualització de les dades de caràcter personal que comuniqui a l'Acadèmia mitjançant el formulari de registre per tenir accés a Àgora i, donat el cas, perquè s'hi incorporin, i es comprometrà a no falsejar la seva identitat.

L'Usuari serà l'únic responsable dels continguts que allotgi o publiqui a Àgora, ja sigui en espais d'accés públic, general per als Usuaris o privat, inclosos missatges, declaracions i qualsevol altra intervenció en fòrums de debat i xats. Igualment, l'Usuari serà l'únic responsable de qualsevol accés o ús indegut d'Àgora que pugui realitzar un tercer mitjançant la seva identificació, sigui amb el seu consentiment o per negligència.

D'acord amb el que s'esmenta més amunt, l'Usuari eximeix l'Acadèmia de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se en el cas que faci un ús il·lícit d'Àgora i/o lesiu de drets legítims de tercers així com de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se en cas que un tercer no autoritzat accedeixi a Àgora i l'utilitzi indegudament mitjançant la identificació de l'Usuari.

En aquests supòsits, l'Usuari respondrà de les conseqüències i perjudicis ocasionats a l'Acadèmia, els seus socis, professionals sanitaris o altres tercers, i haurà de mantenir indemne l'Acadèmia davant de qualsevol reclamació que puguin presentar tercers que portin causa dels motius esmentats.

6. Dret d'exclusió

Sense perjudici de qualsevol altre dret i facultat previstos en aquestes Condicions Generals d'Ús, l'Acadèmia es reserva el dret a retirar o denegar l'accés a Àgora, sense avís previ, a aquells Usuaris que no compleixin aquestes Condicions Generals d'Ús o, donat el cas, les condicions específiques que se senyalin.

Així mateix, l'Acadèmia es reserva el dret a refusar alguna de les aportacions que un Usuari efectuï a Àgora, si els responsables competents de l'Acadèmia consideren que aquestes no són adients. L'Usuari afectat tindrà dret a rebre una resposta de l'Acadèmia que justifiqui els motius pels quals refusa l'aportació, llevat dels casos en què es retiri perquè és manifestament il·lícita o ofensiva.

7. Propietat intel·lectual

L’Acadèmia ostenta tots els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut, els logotips, el disseny i el codi informàtic del web www.agoracademia.cat, inclosos els textos, dibuixos, fotografies i la resta d'elements audiovisuals que es trobin a Àgora i que hagin estat publicats o allotjats per responsables o col·laboradors de l'Acadèmia en exercici del seu càrrec, de les seves obligacions o funcions.

Els Usuaris poden visualitzar, descarregar i reproduir el contingut de www.agoracademia.cat en els termes previstos en les presents Condicions Generals d'Ús. En cap cas s'entendrà que l'accés i l'ús d'Àgora per part dels Usuaris suposa una renuncia, transmissió de llicència o cessió total ni parcial dels drets de propietat intel·lectual per part de l'Acadèmia sobre el contingut, els logotips, el disseny i el codi informàtic de www.agoracademia.cat a qui correspongui l'exercici exclusiu dels drets d'explotació d'Àgora, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'Acadèmia derivarà en responsabilitats legals contra l'infractor.

Pel que fa als continguts que els usuaris puguin crear i allotjar a Àgora:

a. No podran infringir cap dret de propietat intel·lectual o industrial de tercers i, donat el cas, l'Usuari que n'allotgi haurà de disposar de les autoritzacions necessàries per poder-ho fer.

b. S'entendrà que l'Usuari autoritza Àgora a reproduir els continguts les vegades que calgui, difondre'ls, traduir-los, publicar-los, imprimir-los, informar a la resta d'Usuaris i comunicar-los públicament.

8. Garantia i responsabilitat de L’Acadèmia

L’Acadèmia no garanteix (ni assumeix responsabilitats de cap mena al respecte) que l'accés a Àgora sigui ininterromput o lliure d'errors; tampoc no garanteix la seguretat en la transmissió d'informació a través d'Àgora, ni l'absència de virus informàtics o altres elements en els continguts o fitxers allotjats que puguin alterar el sistema informàtic de l'Usuari o causar-li algun tipus de dany.

Sense perjudici del que s'esmenta anteriorment, l’Acadèmia emprendrà les accions oportunes per solucionar els errors o les interrupcions en el servei Àgora, en un termini raonable des que en tingui coneixement.

9. Modificacions

L’Acadèmia es reserva la facultat d'efectuar les modificacions que consideri necessàries o convenients en els serveis d'Àgora així com en la configuració, la presentació i les condicions d'accés a Àgora sense avís previ.

10. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals d'Ús es regeixen per la legislació espanyola i qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar sobre l'aplicació, el compliment o la interpretació d'aquestes es resoldrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre a les parts implicades.